Білімділер поралы

Үшінші (негізгі) деңгей мұғалімдеріне

І нұсқа
1. Қайсысы мұғалім тұлғасының «білім беру сызбаларына» жатпайды?
b) Мұғалім шеберлігі
2. Мұғалімнің ұстанымы оның көзқарастарын, белгілі бір шешімдердің қабылдануы мен сыныптағы іс-әрекеттерін нығайтады (Пажарес, 1992). Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту құралдары мыналардан тұруға тиіс:
b) Сенім, білім және болжамдар жиынтығынан
3. Қай білім беру теориясы «оқушылардың ойлауын дамыту олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен астастырыла жүзеге асады» деген тұжырымға негізделеді?
c) Сындарлы оқыту теориясы
4. Сындарлы оқытуда мұғалімдер оқушылардың қандай мүмкіндіктерін жүзеге асырмайды?
a) Оқытылатын тақырып бойынша білімдерін көрсету
5. Мұғалім тұлғасының «білім беру сызбаларының» қайсысы оқыту стилін таңдауға көбірек ықпал етеді?
c) Сенімдер
6. «Мұғалімнің жұмысының тиімділігін» қандай фактор анықтайды?
e) Аталған барлық факторлардың жиынтығы
7. Төмендегі стратегиялардың сыныптағы тиімді оқыту мен оқуға ықпал ететінін көрсетіңіз:
c) Мұғалімдер оқытудың түрлі әдістерін пайдалана отырып, эксперимент жасайды
8. «Метатану» термині оқыту үдерісіне қатысты алғанда, нені білдіреді?
c) Қалай оқу керектігін үйрету
9. Қай жағдайда балалардың жеке тәжірибесінің мәдениеті мен құндылығы оқу үдерісінің тиімділігін елеулі түрде айқындайтын маңызды мəн мәтін деп қабылданады?
a) «Жағдаяттық (ситуациялық) тануда
10. Қайсысы өздігінен реттелетін оқудың элементі болып табылады?
b) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы
11. Қай авторлар өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде метатанудың маңызды аспектісі ретінде балалардың дербестігін қалыптастыруға баса назар аударады?
a) Шанк пен Циммерман
12. Өздігінен реттелетін оқудың элементтерін анықтаңыз:
e) Жоғарыдағылардың барлығы
13. Пиаженің когнитивті дамыту теориясы болжамы:
a) Балалардың ойлау қабілетінің ересектердікінен айырмашылығы бар
14. Қай тұжырымдама оқудың «ішкі» немесе жеке тұлғалық аспектісіне бағдарланған?
e) Оқу білімді түсіну және басқаша түсіндіру ретінде
15. 1960 жылдары когнитивті психология əлемінде ойлауды дамыту теориясы тұрғысынан Жан Пиаженің теориясы басымдыққа ие болды. Төмендегі пікірлердің қайсысы Пиаже теориясын бейнелейді?
c) Когнитивті даму - өсіп келе жатқан баланың физикалық немесе азын - аулақ дəрежеде əлеуметтік дүниемен өз бетінше эксперимент жасауы
16. Оқушылардың сабақтағы жұмысының қай формасы тиімдірек (Оқу пирамидасы бойынша)?
e) Білім беру
17. Формативті бағалау қандай бағалау?
b) Оқыту үшін
18. «Қара жəшік» ішіндегі жұмысқа жатпайды:
a) Мұғалім - жеке бағалаушы
19. Төмендегілердің қайсысы оқытуды бағалау арқылы жақсартудың маңызды факторларына жатпайды?
a) Бағалауды тек мұғалімнің жүргізуі
20. Оқытуды бағалау дегеніміз – келесі үрдіс:
d) Оқушының сол мезеттегі жетістігін қорытындылау
21. Выготский бойынша когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым - қатынас үдерісінде қалыптасатын оқушылар:
a) Кіші жастағы балалар
22. Зерттеушілік əңгіме қандай əңгіме?
c) Қатысушылар бір - біріне сұрақтар қою арқылы келісімге келуге тырысады, əркімнің идеясы пайдалы деп бағаланғанымен, мұқият бағалау жүргізіледі
23. Александер (2001, 2008) диалогтің бес түрін көрсеткен. Қате жауапты көрсетіңіз.
e) Мұғалім əңгімесі
24. Зерттеулерді талдау нені көрсетеді: мұғалім сұхбатты бақылап, маңызды сұрақтар қойып, оқушылардың жауаптарын қайталап жəне мадақтап отыратын сыныптағы қалыпты əңгіме стилі:
c) Оқушылардың ойлау деңгейлерін де, сөйлеу дағдыларын да дамытпайды
25. Сындарлы оқыту бағдарламасы құзырлы мұғалімнің алдына қандай нақты міндеттеме қойып отыр?
e) Барлық жауаптары дұрыс
26. Қандай қасиеттерді Шульман «мұғалімнің үщ көмекшісі» деп атаған?
a) Бас, қол, жүрек
27. Оқыту сапасын бағалаудың бірінші тəсілі?
a) Оқыту үдерісіне тəуелді емес бағалау
28. Когнитивті дамыту теориясы əдетте осылай қарастырылады:
d) Оқуға жəне проблемаларды шешуге қабілеттілігі
29. Төмендегі тапсырмалардың қайсысы оқушылардың сыни ойлауының дамуына ықпал етеді?
e) Жаттығуға сұрақьтар мен тапсырмалар дайындау
30. Бағдарламаға сəйкес оқу үдерісінде оқушылардың сыни ойлауының қалыптасқандығы көріну қабілеті:
b) Оқу мəтінін талдау
31. Ойлау туралы ойлану деп Бағдарламада нені айтады?
c) Сыни тұрғыдан ойлауды
32. Сыни тұрғыдан ойлау -
a) Заттар мен оқиғаларды талдай отырып, негізді бағалау мен интерпретацияларды əзірлеуге мүмкіндік беретін негізделген қорытындылар жасау
33. Рефлективтік оқыту мəнмəтінінде қолданылмайтын дағды:
a) Белгіленген жорамал мен құндылықтарды мойындау
34. Оқушылар өздерінің «айрықша əлеуетін» көрсете алуы үшін мұғалім олармен жұмысты қалай ұйымдастыра алады? «Өзгертілген оқу жоспары» əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекше қасиеттерімен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалар дайындауға болады
c) Оқушыларға күрделенген тапсырмалар тобын ұсыну
35. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда акселерация келесіні болжамдайды:
c) Оқу бағдарламасынан озық кетуді
36. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда кім «өзгертілген оқу бағдарламасы» əдістемесін ұсынды?
c) Эйр
37. «8 – 9 жас аралығындағы талантты да дарынды оқушыларға арналған жеделдете оқыту жоспары» атты арнайы зерттеудегі килігудің бір түрі:
a) Оқушылардың оқу бағдарламасын жылдам, тез игеруге жағдай жасау
38. 80 - жылдардың басында Г. Виммер мен Дж. Пернер қанша жасқа жеткенге дейін зерде теориясы толыққанды дамымайтынын көрсетті:
b) 3 – 4 – жасқа
39. «Жоғарырақ деңгейге өту тек төмен орналасқан қажеттіліктер орындалған жағдайда ғана мүмкін болады» деген идея оқытудың қай тəсілінде көрініс тапқан:
d) Гуманистік
40. Əр түрлі жастағыларға білім беруді табысты дамытудың түйінді қағидаларына жатпайды:
a) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлу
41. Ұқсастық (аналогия) бойынша ойлау -
a) Адамның санасы жəне білім алуы үшін аса маңызды
42. Мұғалім көшбасшылығының дамуына ықпал етпейді:
a) Оқушыларды бектіліген стандарттарға сəйкес оқыту
43. Рефлексия дегеніміз:
c) Тұлғаның зейінін өзіне аудару жəне оны ой толғауынан өткізу
44. 3 - деңгейдегі үш айлық курс бағдарламасының «Оқытудағы басқару мен көшбасшылық» модулі нені қарастырады?
a) Мұғалім өз тəжірибесіне енгізетінін өзгерістерді
45. Мұғалім көшбасшылығы:
b) Өз тəжірибесін жетілдіру мақсатында зерттеу қажет болатын сұрақтар мен мəселелерді мұғалім анықтайтын үдеріс
46. Төмендегі АКТ пайдалану тəсілдерінің қайсысы дəстүрлі педагогикаға жатады?
a) Интернет - ресурстан ақпаратты таңдап алып, оны жазбаша түрде қолмен жазыңыз
47. Моделдеу қай салада қолданылады?
a) Олардың қызметі туралы мəліметтер алу үшін табиғи жəне адамдық жүйелерде
48. Подкастинг ненің құралы?
b) Интернет
49. АКТ білім беруде төмендегі жағдайда жиі қолданылады:
a) Ақпаратты еске сақтауда, қайта шығаруда, ұсынуда
50. Технологиялық білімдер дегеніміз:
b) оқытудың қосалқы құралдары (бейне, желілік материалдар, сандық бұқаралық ақпарат құралдары жəне т. б.) туралы білім

Назар аударыңыз! Жасырын мәтінді көру үшін сізге сайтқа тіркелу қажет.

Назар аударыңыз! Жасырын мәтінді көру үшін сізге сайтқа тіркелу қажет.
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Ана әлемді тербейді
Загрузка...
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 18
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 18
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика