Қазақстанның
білім беру порталы.
Ағылшын тілі
Focusing on TV programmes and films
Use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups...
The flora and fauna of Kazakhstan
to give more information about our countries the flora and fauna, to enrich pupil’s knowledge about the flora and fauna of Kazakhstan....
The nature of Kazakhstan. Modal verbs
Изучить новый грамматический материал по теме «Модальные глаголы». Практиковать учащихся в их употреблении в устной и письменной речи. Проверить качество усвоения материала. Углубить знания о природе Восточного Казахстана....
Healthy habits
W5 develop with some support coherent arguments supported when necessary by examples and reasons for a limited range of written genres in familiar general and curricular topics...
The natural environment
Language objective Learners get acquainted with new words and can translate them into native language and correctly used in written and spoken language. Subject - specific vocabulary and terminology...
Балабақша балаларының ағылшын тілін оқытудағы басты ерекшеліктері
Балалар мен жұмыс жасау - үлкен бақыт. Балалар еліміздің болашағы. Өмірде баланың балдай тәтті күлкісінен, қуаныш шаттығынан асқан бақыт жоқ....
Revision lesson (Ашық сабақ)
Өткен тақырыптарды қайталай отырып, есте сақтау қабілеттерін қалыптастыру....
The fauna of Kazakhstan
to enrich pupils’ knowledge about living world, animals...
Helping Hands
respond to basic supported questions giving personal and factual information...