Білімділер поралы

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану - математикалық бағытындағы 10 - 11 сыныптары үшін «Физика» пәнінен типтік оқу бағдарламасы

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану - математикалық бағытындағы 10 - 11 сыныптары үшін «Физика» пәнінен типтік оқу бағдарламасы

ФИЗИКА жаратылыстану - математика бағыты 10 сынып
I тоқсан
МЕХАНИКА
Кинематика
1 Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.
2 Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.
3 Нөлдік бақылау жұмысы
4 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы.
5 Көкжиекке лақтырылған дененің қозғалысы.
6 Шеңбер бойымен қозғалысың сипаттамасы.
7 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
8 Лабораториялық жұмыстар: 1
Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі..
9 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
Динамика
1 Ньютон заңы.
2 Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.
3 Импульстің сақталу заңы.
4 Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.
5 Лабораториялық жұмыстар 2
Шардың инерция моментін анықтау
6 Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.
7 Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.
8 Зертханалық жұмыс №3
«Ауырлық және серпімділік күштері әрекетінен туындайтын денелердің шеңбер бойымен қозғалысын зерделеу»
9 Статика элементі.
10 Лабораториялық жұмыстар 4
Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруі мен серпімділік күшін салыстыру
11 Есептер шығару. Статика элементтері.
Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
1 Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық.
2 Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.
3 Бақылау жұмысы «Механика»
4 Қорытынды сабақ Механика тарауы
МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА
Молекулалық - кинетикалық теория негiздерi
1 Молекулалық - кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.

II тоқсан
2 Термодинамикалық тепе - теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.
3 Идеал газ. Молекулалық - кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.
4 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
5 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
Газ заңдары
1 Идеал газ күйінің теңдеуі
2 Изопроцестер. Бойль - Мариот, Гей - Люссак, Шарль..
3 Лабораториялық жұмыстар: 5 Изопроцестердi зерделеу.
4 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және есептер шығару.
5 Дальтон заңдары.
6 Газдарды техникада қолдану.
7 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
Термодинамика негiздерi
1 Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.
2 Термодинамикадағы жұмыс.
3 Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.
4 Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді есептер шығару.
5 Адиабаттық процесс
6 Циклді процес. Карно циклі..
7 Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.
8 Термодинамиканың екiншi заңы.
9 Лабораториялық жұмыстар 6
Металдардың мольдік жылу сыйымдылықтарын салыстыру
10 Бақылау жұмысы 2
Сұйық және қатты денелер
1 Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.
2 Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.

ІІІ тоқсан
3 Кристалл және аморф денелер.
4 Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.
5 Лабораториялық жұмыстар 7
Судың беттік керілу коэффициентін, тамшының үзілуі және суйықтың капилляр бойымен көтерілу әдістерін өлшеу
6 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
7 Есептер шығару. Сапалық, мәтінді есептер шығару.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика
1 Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.
2 Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы..
3 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
4 Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.
5 Практикалық жұмыс Сапалық және мәтінді есептер шығару.
6 Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.
7 Гаусс теоремасы.
8 Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы
9 Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер
10 Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.
11 Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық конденсатордың электрсыйымдылығы.
12 Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.
13 Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді есептер шығару.
14 Бақылау жұмысы 3"Электростатика"
Тұрақты электр тогы заңдары
1 Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.
2 Лабораториялық жұмыстар 8
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы
3 Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.
4 Практикалық жұмыс
Өткізгіштердің аралас жалғануы
5 Лабораториялық жұмыстар 9
Өткізгіштердің аралас жалғануы
6 Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.
7 Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
8 Лабораториялық жұмыстар 10
Ток көзінің ЭҚК - ін және оның ішкі кедергісін анықтау
9 Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.
10 Джоуль - Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК - і.
11 Бақылау жұмысы 4

ІV тоқсан
1 Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.
2 Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.
3 Шала өткiзгiштердегi электр тогы.
4 Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.
5 Практикалық жұмыс:
Сапалық және мәтінді есептер шығару.
Магнит өрiсi
1 Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.
Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.
2 Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы..
3 Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.
4 Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді есептер шығару.
5 Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.
6 Магнетиктер және олардың түрлері. Диа -, пара - және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.
7 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді есептер шығару.
8 Лабораториялық жұмыстар: 11
Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.
Электромагниттiк индукция
1 Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК - і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.
2 Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.
3 Максвелл гипотезалары.
Құйынды электр өрісі.
4 Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.
5 Лабораториялық жұмыстар: 12 Электромагниттiк индукцияны зерделеу.
6 Бақылау жұмысы "Электродинамика"
Физикалық практикум
1 - 2 Физикалық практикум - 1; 2«Транзистрмен танысу»
3 - 4 Физикалық практикум – 3; 4«Тұрақты магниттік магнит өрісінің индукциясын анықтау»
Қорытынды тест жұмысы
Физикадан күнтізбелік - тақырыптық жоспарлауы (10, 11сыныптар). жүктеу
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Загрузка...
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • беке
  Жазған: беке
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Омонимдер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Химия әлеміне саяхат
 • Батон
  Жазған: Батон
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Bekamaster
  Жазған: Bekamaster
 • Жетыген
  Жазған: Жетыген
 • sdana09
  Жазған: sdana09
Загрузка...
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 293
Қолданушылар: 1
Қонақтар: 292
Роботтар: 3
Кауменова Сания
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика