Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47

«Қазақстан Мұғалімі 2020» Ұлттық Сыйлығының жеңімпазы анықталды

02 желтоқсан 2020, Сәрсенбі
Категориясы: Білім
«Қазақстан Мұғалімі 2020» Ұлттық Сыйлығының жеңімпазы анықталды
2020 жылдың 26 қараша күні «Қазақстан мұғалімі 2020» Ұлттық Сыйлығының жеңімпазы болып Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің химия пәні мұғалімі Динара Бейсембаева атанды.
Алматы қаласында өткен Салтанатты марапаттау рәсімінде «Қазақстан мұғалімі 2019» Гул Муаммер жеңімпазға Ұлттық сыйлық пен Әлия Нұрсұлтанқызы тағайындаған 4 миллион теңге көлеміндегі қаржылай жүлдені табыстады. Сонымен қатар, сыйлық иегері Динара Бейсембаеваға Қазақстан Республикасының аумағындағы Жаһандық сыйлықтың Амбассадоры құрметті атағы берілді.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының «Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына химия пәні мұғалімі болып жұмысқа кіріскен кезінен Динара Бейсембаева өзін жоғары моральды, шығармашыл тұлға ретінде көрсете білді, көптеген оқушылардың бойына жоғары моральдық - рухани қасиеттерді дарытып, өскелең ұрпақтың әлемін байыта алды.
Бала кезінен ол мұғалім болуды армандап, оны саналы түрде таңдады. Химия және биология пәнінің мұғалімі ретіндегі еңбек жолын 2005 жылы "Жас Ұлан" әскери мектебінде бастайды. 2006 жылы Семей қаласындағы жалпы білім беретін мектепте, 2012 жылы Шығыс Қазақстан облысының Шар қаласындағы қазақ тілінде оқытатын мектепте биология пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. 2013 жылы Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс істей бастайды. Ол ағылшын тілін қарқынды оқып, бір жыл ішінде сол тілде еркін сөйлей алатындай деңгейге жетеді. 2017 жылы Барселона Халықаралық мектебіне химия және ғылым пәні мұғалімі ретінде шақырылады. Шетелден алған өз тәжірибесін енгізу мақсатында ол 2018 жылы Қазақстанға оралады.
Тағы бір жетістігі - Динараның ауыл мектебінің мұғалімінен Халықаралық емтихан алушыға, Халықаралық Сарапшыға және Халықаралық Бакалавриаттың химия бағдарламасын жасаушыға дейін қалыптасуы болып табылады. Халықаралық бакалавриат бағдарламасын әзірлеу тобының мүшесі бола отырып, ол барлық компоненттер мен талаптарды ескеріп, 11 және 12 сыныптарға арналған химия пәнінен халықаралық бағдарламаны құру бойынша инновациялық қызметке қатысады.
Динара Бейсембаеваның түлектері білімнің жоғары сапасын көрсетіп жүр. 2015, 2017, 2018 оқу жылдарында Халықаралық Бакалавриаттың Дипломдық бағдарламасындағы оқушылардағы сыртқы емтихандардың көрсеткіштері әлемдегіден жоғары болды, бұл олардың әлемнің жетекші оқу орындарына түсуіне ықпал етті. Айта кететін жайт, Назарбаев Зияткерлік мектептеріне құжат қабылдау 2 желтоқсан мен 23 қаңтар аралығында өтеді. Толық ақпарат www. nis. edu. kz, www. nisa. edu. kz сайттарында.
Сонымен қатар, Бейсембаева Динара Тоқтарқанқызы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының мұғалімдері арасындағы «Жыл мұғалімі - 2020» желілік байқауының гран - при иегері.
«Қазақстан мұғалімі» Ұлттық сыйлығы оқушылардың білім алуында іс - әрекеттік ыңғай идеяларын тәжірибе жүзінде іске асырып жүрген, шығармашылықпен еңбектенетін дарынды педагогтарды анықтау мақсатында Қоғамдық маңызы бар бастамаларды дамыту қорымен өткізіледі.


Объявлен победитель Национальной премии «Учитель Казахстана 2020».

26 ноября 2020 года победителем Национальной премии «Учитель Казахстана 2020» стала учитель химии Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур - Султан Динара Бейсембаева.
На торжественной церемонии награждения в Алматы Гул Муаммер «Учитель Казахстана 2019» вручил победителю Национальную премию и денежный приз в размере 4 миллионов тенге, учрежденный Алией Нурсултановной. Кроме того, обладательнице премии Динаре Бейсембаевой было присвоено почетное звание Амбассадора Глобальной премии на территории Республики Казахстан.
С самого начала работы учителем химии в филиале «Назарбаев Интеллектуальная школа города Нур - Султан» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Динара Бейсембаева проявила себя как высоконравственная, творческая личность, привила высокие морально - духовные качества многим ученикам, обогатила мир подрастающего поколения.
С детства она мечтала стать учителем и сознательно выбрала его. Трудовую деятельность учителем химии и биологии начала в 2005 году в военной школе «Жас Улан». В 2006 году работала учителем биологии в общеобразовательной школе г. Семей, в 2012 году в школе с казахским языком обучения г. Шар Восточно - Казахстанской области. В 2013 году начала работать учителем химии в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Нур - Султан по программе Международного бакалавриата. Она интенсивно изучала английский язык и уже через год научилась свободно говорить на нем. В 2017 году ее пригласили в Международную школу Барселоны в качестве учителя химии и естественных наук. В 2018 году она вернулась в Казахстан с целью внедрения собственного опыта, приобретенного за рубежом.
Еще одним достижением является становление Динары от учителя сельской школы до Международного экзаменатора, Международного эксперта и разработчика программы химии Международного бакалавриата. Являясь членом группы разработки программы Международного бакалавриата, она участвует в инновационной деятельности по созданию международной программы по химии для 11 и 12 классов с учетом всех компонентов и требований.
Ее выпускники показывают высокое качество знаний. В 2015, 2017, 2018 учебных годах показатели внешних экзаменов у учащихся в Дипломной программе Международного Бакалавриата были выше мировых, что способствовало их поступлению в ведущие учебные заведения мира. Стоит отметить, что прием документов в Назарбаев Интеллектуальные школы пройдет со 2 декабря по 23 января. Подробная информация на сайтах www. nis. edu. kz, www. nisa. edu. kz.
Кроме того, Динара Бейсембаева является обладателем гран - при сетевого конкурса среди учителей автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» - «Учитель года - 2020».
Национальная премия «Учитель Казахстана» проводится Фондом развития общественно значимых инициатив с целью выявления талантливых педагогов, творчески работающих, практикующих идеи деятельностного подхода в обучении учащихся.

The winner of the National Prize «Teacher of Kazakhstan 2020» has been announced.

On November 26, 2020, the chemistry teacher of Nazarbayev Intellectual School of Nur - Sultan city, Dinara Beisembayeva became the winner of the National Prize «Teacher of Kazakhstan 2020».
At the awarding ceremony in Almaty, Gul Muammer «Teacher of Kazakhstan 2019» presented the winner with the National Prize and cash prize in the amount of 4 million tenge, established by Aliya Nazarbayeva. In addition, prize winner Dinara Beisembayeva was awarded the honorary title of the Ambassador of the Global Prize in the territory of the Republic of Kazakhstan.
From the very beginning of her work as a teacher of chemistry in the branch of «Nazarbayev Intellectual School in Nur - Sultan» of the autonomous educational organization «Nazarbayev Intellectual Schools», Dinara Beisembayeva showed herself as a moral and creative personality, instilled high moral and spiritual qualities in many students, enriched the world of the younger generation.
Since childhood, she dreamed of becoming a teacher and consciously chose him. She began her career as a teacher of chemistry and biology in 2005 at the military school «Zhas Ulan». In 2006 she worked as the teacher of biology at general school of Semey city, in 2012 at school in Shar city of the East Kazakhstan region. In 2013 started to work as a teacher of chemistry at Nazarbayev Intellectual School in Nur - Sultan under the International Baccalaureate program. She intensively studied English language and already in a year learned to speak it fluently. In 2017 she was invited to the International School of Barcelona as a teacher of chemistry and natural sciences. In 2018, she returned to Kazakhstan in order to implement her own experience gained abroad.
Another achievement is the formation of Dinara, from a teacher at a rural school to the International Examiner, International Expert and developer of the International Baccalaureate Program in Chemistry. As a member of the development team of the International Baccalaureate program, she is involved in innovative activities to create an international program of chemistry for 11 and 12 grades, taking into account all the components and requirements.
Her graduates demonstrate a high quality of knowledge. In 2015, 2017, 2018 academic years, the International Baccalaureate Diploma Program's students' external examination scores were higher than the world's, which facilitated their entry into the world's leading educational institutions. It should be noted that admission to Nazarbayev Intellectual Schools will be held from December 2 to January 23. Detailed information can be found at www. nis. edu. kz, www. nisa. edu. kz.
Besides, Dinara Beisembayeva is the owner of the Grand Prix of the network competition among teachers of the autonomous educational organization «Nazarbayev Intellectual Schools» – «Teacher of the Year – 2020».
The National Prize «Teacher of Kazakhstan» is conducted by the Fund for Development of Socially Significant Initiatives with the purpose of revealing talented teachers, creatively working, practicing ideas of the active approach in training of pupils.

«Балбұлақ» Республикалық балалар мен жасөспірімдер сайтының 1 - 11 сынып оқушылары арасында ұйымдастырған пәндік олимпиадаға оқушыларын қатыстырып, оқушыларының білімділігі мен біліктілігін және жас ұрпақтың танымын дамытуға қосқан үлесі үшін Кушербаева Гүлнафис Пошановна марапатталады.
Қазақ тілі пәні мұғалімі

УЧИТЕЛЬ NIS СТАЛ ЛИДЕРОМ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН УРОК»
Педагог Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур - Султан стала победителем ІІІ Республиканского дистанционного конкурса «Лучший онлайн урок».
Им стала Казбекова Дария Жумабековна, учитель Искусства НИШ г. Нур - Султан. Педагог награжден дипломом I степени в номинации «Самый молодой учитель» Международным центром развития «Asia Education». Тема ее онлайн урока – «Психология цвета».
От имени коллектива школы сердечно поздравляем Дарию Жумабековну с победой в конкурсе!

НЗМ МҰҒАЛІМІ «ҮЗДІК ОНЛАЙН САБАҚ» САЙЫСЫНДА КӨШБАСШЫ АТАНДЫ
Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің педагогы ІІІ Республикалық қашықтықтағы «Үздік онлайн сабақ» байқауының жеңімпазы атанды.
Жеңімпаз атағы Нұр - Сұлтан қаласындағы НЗМ өнер мұғалімі Қазбекова Дария Жұмабекқызына берілді. Педагог «Asia Education» Халықаралық даму орталығының «Ең жас мұғалім» номинациясы бойынша I дәрежелі дипломымен марапатталды. Оның онлайн сабағының тақырыбы – «Түс психологиясы».
Мектеп ұжымы атынан Дария Жұмабекқызын байқаудағы жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!

NIS TEACHER BECAME A LEADER IN THE CONTEST «THE BEST ONLINE LESSON»
A teacher of Nazarbayev Intellectual School in Nur - Sultan, won the III Republican Distance Contest «Best Online Lesson».
The winner is an art teacher of NIS in Nur - Sultan, Daria Kazbekova. The teacher was awarded the diploma of I degree in the nomination «The youngest teacher» by the International Development Center «Asia Education». The theme of her online lesson is «Color psychology».
On behalf of the school staff, we sincerely congratulate Daria Kazbekova with her victory in the contest!
1 927
0
1 дауыс
Оқи отырыңыз
«Global Teacher Prize» жаһандық сыйлығының амбассадоры, NIS мұғалімі Динара Бейсембаева ауыл мектебіне қолдау көрсетті
«Global Teacher Prize» жаһандық сыйлығының амбассадоры, NIS мұғалімі Динара Бейсембаева ауыл мектебіне қолдау көрсетті
«Global Teacher Prize» жаһандық сыйлығының амбассадоры, NIS мұғалімі Динара Бейсембаева Қарағанды облысының Нұра ауданындағы ауыл мектебіне қолдау көрсетті.
Жаңа жағдайдағы білім беру⠀
Жаңа жағдайдағы білім беру⠀
Назарбаев Зияткерлік мектептері Ыбырай Алтынсариннің мерейтойына арналған жобаны бастауда.⠀ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған «Жаңа жағдайдағы білім беру» жобасын жүзеге
Бүгін «Туған елге тағзым - 2020» өлкетану - зерттеу экспедициясы қатысушыларының жобалары мен шығармашылық жұмыстарының қашықтықтан өткізілген желілік байқаудың жабылу салтанаты өтті.
Бүгін «Туған елге тағзым - 2020» өлкетану - зерттеу экспедициясы қатысушыларының жобалары мен шығармашылық жұмыстарының қашықтықтан өткізілген желілік байқаудың жабылу салтанаты өтті.
Туған өлкені танып білуге, оқушылардың бойында туған елдің ерекшелігі мен оның қыр - сырын ұғынуға, патриоттық сезімді арттыруға бағытталған жобаның онлайн режимінде өтуі қатысушылар үшін кедергі болмады.
NIS оқушысы «жүзден жүйрік» бағдарламасының жеңімпазы атанды
NIS оқушысы «жүзден жүйрік» бағдарламасының жеңімпазы атанды
Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 10В сынып оқушысы Абилова Аружан Қазақстан ұлттық телеарнасының «Жүзден жүйрік» бағдарламасына қатысып, жеңiмпаз атанды.
NIS Педагогикалық шеберлік орталығы білім берудегі әлемдік тәжірибелердің үздік ондығына енді
NIS Педагогикалық шеберлік орталығы білім берудегі әлемдік тәжірибелердің үздік ондығына енді
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының Педагогикалық шеберлік орталығы әлем мұғалімдерінің кәсіби дамуын жоғарылатудағы айрықша жетістіктері үшін әлемдік тәжірибелердің үздік ондығына енді.
Ұлылықтың жолында ұстаз тұрар
Ұлылықтың жолында ұстаз тұрар
Оқу жылының алғашқы күнінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының барлық интернет платформаларында ұстаздарға арналған — «Ұлылықтың жолында ұстаз тұрар» атты жаңа жоба бастау алды.
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақ,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.