Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Темперамент

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Темперамент
795. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатн психологиялық қасиет
А) мінез
В) қабілет
С) сезім
*D) темперамент
E) ерік
796. Сипатын тікелей темпераменттен көрінетін адам қасиеті
*А) әрекет - қимыл
В) сана
С) мінез
D) сезім
E) қабілет
797. Темпераменттік қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағанда
*А) тұрақтанған
В) ауыспалы
С) динамикалы
D) өзгермелі
E) икемдескіш
798. Темпераменттің әрқилы қасиеттерінің бір - бірімен байланысы
А) кездейсоқ
*В) заңдылықты
С) танымға келмейді
D) абстракт
E) жанама
799. Темперамент мәнін ашар анықтауыш
А) объекттер арасындағы қатынастарды бейнелейтін белгілер
В) объекттің санады тұтас түрде бейнелеуі
С) жанам бейнелеуге бағытталған таным әрекеті
*D) психикалық әрекет динамикасының айқындайтын әрекеті
E) адамның өз қылығын қолдап, реттей білу қасиеті
800. Темпераменттер жөніндегі ғылымның іргетасын қалаған ежелгі грек дәрігері
А) Гален
*В) Гиппократ
С) Фалес
D) Аристотель
E) Солон
801. Гален белгіленген темперамент атауларына қатысы жоқ психологиялық термин
*А) астеник
В) флегматик
С) холерик
D) сангвиник
E) меланхолик
802. Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы
А) пикник
В) холерик
*С) сангвиник
D) меланхолик
E) флегматик
803. Темпераментті адамның дене құрылымына байланыстыруды негізге алған конституциялық типология теориясының
А) Шелдон
*В) Кречмер
С) Стреляу
D) Павлов
E) Теплов В
804. Дене мүшелерінің сырттай өлшемдеріне байланысты анықталған психикалық типтер саны А) 2
В) 3
*С) 4
D) 5
E) 6
805. Бойы сидыйған, нәзік денелі, тар иықты адамдарды біріктіретін психологиялық тип тобы:
А) лептосоматик
В) пикник
С) атлетик
D) диспластик
*E) астеник
806. Диспластик адамдар қисыны
А) нәзік денелі
В) мығым, семізшең
С) бұлшық етті, кең иықты
*D) дене бітімі қисынсыз
E) қара қайысы шыққан
807. Дене құрылымы типтеріне орай анықталған темпераменттер түрінің саны
А) 2
В) 5
*С) 3
D) 4
E) 6
808. Конституциялық типология бойынша шизотомик темпераментіне жататын адам сипаты
А) денесі мығым, ойлауы шабан
*В) денесі нәзік, икемі жоқ
С) семізшең тіл табысқыш
D) қапсағай, дүлей
E) дене мүшелері қисынсыз
809. Домаланған денелі, көзқарастары шындықтан ауытқымайтын адамды қамтыған конституциялық тип:
А) шизатомик
В) иксотомик
*С) циплотомик
D) астеник
E) флегматик
810. 40 жылдарда АҚШ - та Кречмер теориясына эмбриологиялық белгілер идеясын қосып, темперамент зерттеулерін одан әрі байыта түскен ғалым
А) Стреляу
*В) Шелдон
С) Гален
D) Вилюнас
E) Бюлер
811. Темперамент табиғатны түсінудіруде Стреляу атаған Кречмер - Шелдон теориясыны кемшілігі
А) адамның дене құрылымын тану
В) нәсілдікке негізделу
С) эмбриологиялық белгілерді арқау ету
*D) әлеуметтік жағдайлады арқау ету
E) физиологиялық болмысты ескеру
812. Темперамент түрлерінің көрінуі жүйкеде қалыптасатын тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланыстылығын дәлелдеген ғалым
А) Сеченов
*В) Павлов
С) теплов
D) Необылицын
E) Рубинштейн
813. Жүйке жүйесіндегі күшті әсерлерді басып, сөну және біріктіру шартты реакцияларн іске асыратын процесс
А) қозу
*В) тежелу
С) тепе - теңдік
D) қозғалмалылық
E) селқостық
814. Жүйке процесі қозғалмалылығының мәні
А) белгілі мерзімде әсерді сақтау
В) қозу мен тежелу бірдейлілігі
*С) жүйке поцестерінің өзара ауысуы
D) жүйке процесінің инерттігі
E) тундау және сөну шапшаңдығы
815. Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор
А) дене сұйықтықтары
В) дене құрылымы
*С) жүйке процестері
D) эмбриологиялық белгілер
E) физиологиялық болмыс
816. Күшті, қозу басым темпераменті
А) сангвиник
В) флегматик
*С) холерик
D) меланхолик
E) пикник
817. Сангвиник темпераментінің жүйкелік сипаты
А) әлсіз тип
В) күшті, қозуы басым
С) күшті, қозуы мен тежелу теңдей, салғырт
*D) күшті, қозуы мен тежелу теңдей, қозғалмалы
E) флегматик типпен бірдей
818. Адам жүйке жүйесінің типі
А) тәрбиеден
В) қоршаған ортадан
*С) тума беріледі
D) тарихи категория
E) әлеуметтік туынды
819. Павловтың жүйке поцестері теориясына қосымша жүйке лобильдігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар:
А) Лурия, Узнадзе
В) Выготский, Беспалько
С) Сеченов, Рубинштейн
D) Эльконин, Занков
*E) Теплов, Необылицын
820. Жүйке процесінің туындау және сөйлеу шапшаңдығында көрінетін физиологиялық құбылыс
А) динамикалық
*В) лабильдік
С) рефлекстік
D) перцептивтік
E) интроспектік
821. Жүйке жүйесінің динамикалылығының мәні
А) әлсіздік көрсеткіші
В) қоздырғыш қарқыны
*С) рефлекс түзілу жылдамдығы
D) тежегіштер деңгейі
E) рефлекс байланысы
822. Нақты жүйкелік темперамент типі
А) баршаға тән
В) ұжымдық қасиет
*С) дара психологиялық қасиет
D) ұлыс болмысынан көрінеді
E) нақты халыққа тән
823. Темперамент типінің нақты көрінісі
А) ниетте
В) әрекетте
С) интеллектте
D) тілдесуде
*E) бәрінде де
824. Адамды реакцияға келтіретін сыртқы әсер күштің ең төменгі деңгейі мен шапшаңдығы
*А) сензитивтік
В) реактивтік
С) лабильдік
D) динамикалық
E) активтік
825. Темпераментке байланысты реактивтік мәні
А) сыртқы әсер деңгейі
*В) ырықсыз әрекет дәрежесі
С) ықпал жасау қарқындығы
D) сыртқы әсерлерге үйренісуі
E) әсер жауабының туындау жылдамдығы
826. Адамның сыртқы әсерлерге үйренісе алуы
А) сезімталдық
В) шапшаңдық
*С) икемділік
D) қызбалық
E) қарқындылық
827. Санадағы бейне, елес пен ойлар туындауына себепші жағдай
*А) интроветтік
В) экстроверттік
С) лобильдік
D) динамикалық
E) стереотиптік
828. Көпшіл, ым - ишарасы мен қозғалысы мәнерлі, шапшаң адам темпераменті
А) холерик
*В) сангвиник
С) флегматик
D) меланхолик
E) пикник
829. Холерик адам қасиеттері
*А) белсенділігі басым, ұстамсыз, қызба
В) ырықсыз әрекеттеріне тоқтам бере алады
С) әрекеті енжар, бірақ өте қуатты, іскер
D) сезімтал, әрекетшеңдігі кең
E) көңілді, әрекетшең
830. Екеуі де бірдей, әлсіз типке жататын типке жататын темпераменттер
А) холерик меланхолик
В) сангвиник флегматик
*С) флегматик меланхолик
D) меланхолик холерик
E) сангвиник холерик С
831. Екеуі де экстроверттік сипатқа ие темпераменттер
А) меланхолик сангвиник
В) сангвиник флегматик
С) меланхолик холерик
*D) сангвиник холерик
E) флегматик холерик
832. Қалыпты жағдайда соңғы өнім нәтижесіне ықпал етуші психикалық фактор
А) сана
*В) қабілет
С) темперамент
D) сезім
E) түйсік
833. Еңбек әрекеті тәсілдері өзгеруге ықпал етуші тума психикалық қасиеті
А) нәсілдік
В) генотип
*С) темперамент
D) шабыт
E) дарын
834. Темпераментке орай адам таңдауына түсетін әрекет элементі
А) мақсат қою
В) нәтиже
С) жоспарлау
*D) орындау жолдары
E) реттеу
835. Жағдайға орай, жауап - әрекетке келудің әлеуметтік себебі
А) тума темперамент
В) нышан
С) шабыт
D) жүйке құрылымы
*E) тәжірибе
836. Аса күрделі қызметтерді (гимнастика, ұшқыш, күйші) игеруде басты назарға алынатын ықпал
А) оқу
В) тәрбие
С) қоршаған орта
*D) темперамент бітістері
E) мінез
837. Объекттер тез ауысатын, тілдесу қажеті көп жерде пайдалы өнімге бейім адам типі
А) флегматик
В) холерик
*С) сангвиник
D) астеник
E) меланхолик
838. Қайталануы көп, жалықтыратын, қарапайым істерді атқаруға бейім тип
А) флегматик
В) холерик
С) сангвиник
*D) меланхолик
E) атлетик
839. Қызмет бабы мен әрекеттері шектелген, еркін қимылға мүмкіндік жоқ жерде шдауы мүмкін емес типі
*А) холерик
В) флегматик
С) сангвиник
D) пикник
E) меланхолик
840. Оқу істері мейлінше жиі бақылануы тиіс, шәкірт типі
А) сангвиник
*В) холерик
С) меланхолик
D) астеник
E) флегматик
841. Сангвиник оқушыға сай әрекет сипаты
*А) ұдайы саналы белсенділік
В) ұстамсыз қызбалық
С) байсалдылық
D) енжар қимыл
E) дүлейлік
842. Тұрақты, бір тәртіппен орындалатын қызметтерде тиімді темперамент типі
А) холерик
В) сангвиник
*С) флегматик
D) иксотимик
E) меланхолик
843. Меланхоликтің сезімдік сипаты
А) белсенді
*В) өкпешіл
С) байсалды
D) дүлей
E) көпшіл
844. Үздіксіз жаңа, қызғылықты, зейін тоқтатып, белгілі күш жұмсауды талап еткен істерде тиімді темперамент
А) флегматик
В) холерик
*С) сангвиник
D) атлетик
E) меланхолик
845. психикалық процестер арасында тікелей темпераментке байланысты қасиет
А) ұғу
*В) еске түсіру
С) түсіну
D) қабылдау
E) ойлау
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Загрузка...
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Өмір, қымбатсың маған!
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
Загрузка...
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 61
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 61
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика