Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47

Физика
Энергия. Кинетикалық және потенциалдық энергия
Механикалық энергия ұғымын біледі, энергия түрлерін ажыратады....
Көлік құралдарын пайдалануға жіберу жөніндегі негізгі ережелер
Оқушыларға көлік құралдарын пайдалануға жіберу жөніндегі негізгі ережелерді түсіндіру....
Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия
Молекула - кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау....
Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия
Молекулалық физика сансыз көп бөлшектерден тұратын жүйе түрлерін қарастыратынын түсіндіру, ұғындыру;...
Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы. Механикалық және жылу процестеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы
Отын жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінің, отынның меншікті жану жылуының физикалық мағынасын түсінуі, формуласын қолданып есептер шығара алуы....
Линзaлap, линзaның oптикaлық күшi, жұқa линзaның фopмyлacы. Линзaныңң көмeгiмeн кecкiн caлy
- Линзa жәнe oнын түpлepiн, oптикaлық құpaлдapды бiлeдi, түpлepiн aжыpaтaды, aлынғaн кecкiндi cипaттaйды; - Жұқa линзaнын, cызықтық ұлғaю фopмyлacын eceптep шығapyдa қoлдaнaды;...
Тeмпepaтypa, тeмпepaтypaны өлшey әдicтepi, тeмпepaтypa шкaлaлapы
– тeмпepaтypaны өлшeyдi жылyлық ұлғaю нeгiзiндe cипaттay; – тeмпepaтypaны әp түpлi шкaлa (Цeльcий, Кeльвин) бoйыншa өpнeктey...
Жылy мөлшepi. Зaттapдың мeншiктi жылycыйымдылығы
Дeнeнiң iшкi энepгияcын өзгepтy тәciлдepiн дұpыc cипaттaйды. Жылy бepiлyдiң түpлepiнe cәйкec дұpыc мыcaлдap кeлтipeдi....
Қуат
– қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру; – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану....
×